Careful Words

stray (n.)

stray (v.)

stray (adv.)

stray (adj.)