Careful Words

draft (n.)

draft (v.)

draft (adj.)